Rijkssubsidie voor twee Friese objecten

In maart 2020 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de beschikkingen van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bekend gemaakt. Het ministerie van OCW heeft een bedrag  1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke herbestemming.

In totaal ontving de RCE 446 subsidieverzoeken voor een bijdrage in de kosten van een haalbaarheidsonderzoek. Tot de 229 gehonoreerde aanvrage voor het onderzoeken van herbestemmingsmogelijkheden behoort de locomotiefloods in Stiens. Hiervoor is een subsidie van € 7.152 beschikbaar. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door BOEi.

Meer informative over de locomotiefloods staat onder Projecten.

Voorkant Locomotiefloods na restauratie. (Maart 2020)

 

Ook in maart 2020 heeft de RCE 27 eigenaren van industriële erfgoed monumenten subsidie in uitzicht gesteld op grond van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020.

Met deze restauratieregeling is in totaal € 60 miljoen beschikbaar gesteld voor het behoud van grote rijksmonumenten. Het gaat om monumenten die een restauratieopgave hebben van ten minste € 2,5 miljoen. Extra bijzonder aan deze regeling is dat eigenaren, naast restauratie van de rijksmonumenten, worden gestimuleerd ook te investeren in verduurzaming, verbetering van de toegankelijkheid en de instandhouding van roerende onderdelen (cultuurgoederen) van het interieur.

In totaal heeft de RCE 41 subsidieaanvragen ontvangen. Tot de 27 gehonoreerd aanvragen behoort ook het restaureren van het steenbakkerijcomplex in Oostrum. Hiervoor is een rijkssubsidie toegekend van € 3.033.667.

Meer informative over de Steenbakkerij staat onder Projecten