De Stichting DBF en de Stichting Industrieel Erfgoed Friesland hebben de herbestemmingsmogelijkheden verkend van de voormalige Gasfabriek Barradeel aan de Kleasterwei 6 in Tzummarum.

Het onderzoek heeft geresulteerd in drie mogelijke scenario’s.

  • Werkplaatsen en kantoren
  • Logiesfunctie voor seizoensarbeiders en bedrijfsruimte
  • Productie- en educatiecentrum

Voor deze scenario’s zijn kostenramingen  en exploitatieoverzichten opgesteld. Ook zijn de financierings- en dekkingsmogelijkheden onderzocht en zijn de planologische aspecten verkend.

Subsidie

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in de kosten van dat onderzoek een subsidie van € 7.000 toegekend in het kader van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.

Bovendien heeft OCW € 8.499 beschikbaar gesteld als bijdrage in de kosten van maatregelen voor het wind & waterdicht maken van dit monumentale bouwwerk.

Geschiedenis

De Gasfabriek is op 10 november 1911 in bedrijf genomen. In 1911 is een dienstwoning voor de gasmeester gebouwd. Gas werd geleverd aan de dorpen Pietersburum, Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum, Firdgum en Minnertsga.

Tot aan de samenvoeging van de Friese gasbedrijven in de NV Frigas in 1973 is het Gasbedrijf Barradeel een zelfstandige NV gebleven, met zowel particuliere als overheidsaandeelhouders.

Na de overgang op aardgas (1954) is het gebouw verbouwd in opdracht van de NV Gasfabriek Barradeel.

In 1978 is bouwbedrijf Hiemstra BV er gevestigd. Na de verhuizing van het bouwbedrijf is het pand tijdelijk gebruikt door een loonbedrijf. Op dit moment staat het gebouw leeg. De voormalige dienstwoning wordt bewoond.

Recente geschiedenis

Het complex is sinds oktober 2020 in eigendom van VDW Allround.